We are A Pro Sports Team, Not A “Family”. Coaches’ job at every level of Netflix [is] to hire, develop and cut smartly, so we have stars in every position. ” – Reed Hasting, CEO, Netflix 

Öeldakse, et sportlased, balletitantsijad ja klassikalised muusikud kuuluvad nende 5% õnnelike hulka, kes on suutnud enda võimed enam vähem välja arendada. Läbi aastatuhandete on ühiskonnas on välja kujunenud muster, et 5%-i inimestest on proaktiivsed, kes ise kujundavad teadlikult oma elu. Miks just eelmainitud elualade inimesed kuuluvad nende 5% hulka:

  • esiteks on nad enamasti pärit keskkonnast, kus nad on näinud kuidas nende vanemad sihikindlat selge eesmärgi nimel pingutavad;
  • teiseks nad näevad, et eesmärgi poole liikumise protsess on süsteemne ja järjepidev;
  • kolmandaks, et tagada treeningute süsteemsus on neil täpselt paigas treeningute ajakava ja struktuur.

Kui küsida ettevõtete juhtidelt, mis on nende ettevõtte arenguvisioon, siis enamasti vastus on saada milleski parimaks. Mida selgem on juhil visioon, kuhu tahetakse jõuda ning miks ta seda teeb, seda lihtsam on tal mõttekaaslasi leida, kellega koos ühise visiooni nimel tegutseda. Organisatsioon kasvades üha olulisemaks innustava sihi kõrval muutuvad ühised hoiakud ning rituaalid kuidas koostöös tulemused saavutatakse (organisatsiooni kultuur). Läbi ühiste rituaalide üksikutest indiviididest kujuneb kogukond ja sealt edasi tulemuslik meeskond. Hästi hoiavad kokku pered, kus on paigas läbi põlvede ühised väärtused ja rituaalid. Edukad on need spordimeeskonnad, kes süsteemselt ja järjekindlat on kombineerivad individuaal- ja meeskondlikud treeningud.  Kui ettevõtte kasvades juht teadlikult oma organisatsiooni treenimisega ei tegele, siis tahes tahtmatult kasvab kaos ja teadmatus. Tegurid, mis pärssivad inimeste koostöö tulemuslikkust.

Inteli asutaja ja esimene tegevjuht Andy Crove on öelnud, et koosolekud on juhi meedium, läbi mille ta kujundab organisatsiooni visiooni ning hoiakud. Tagamaks kiire ja jätkusuutliku arengu, rakendas ta Intelis treeningplaani (kommunikatsiooni arhitektuuri, juhtimiskalender). Treeningud, kus ta teadlikult, sihikindlat ja järjepidevalt arendas oma meeskonda. Juht on treener, kelle igapäevaseks tööks on toetada oma meeskonna liikmeid, et nad oma rollis õnnestuks, suudaksid ületada neile seatud tulemusootused. Organisatsioon areneb vaid läbi inimeste. Juht treeningute (koosolekute) abil saab seda protsessi teadlikult suunata. Läbi rituaalide tagatakse inimeste kaasatus ning luuakse läbipaistvus, mille tulemusel tekib keskkond, kus asjad asjad saavad tehtud. Lühikesed check pointid, kus inimene ise või meeskond koos hindab kuhu on jõutud, kuidas tulemuseni jõuti ning vastavalt selle planeerib edasised tegevused eesmärgi saavutamiseks, aitavad oluliselt suurendada seatud sihi saavutamise tõenäosust. (Things you can do to get stuff done together—faster– Kim Scott)

Jürgen Klopp, maailma üks edukamaid jalgpalli treenereid, on öelnud, et ta ei tule meeskondi juhtima, vaid tema kirg on ülesse ehitada meeskondi, kes suudavad olla parimad. Asudes juhtima FC Liverpooli esimesed kaks nädalat ei teinud ta meeskonnaga füüsilist trenni, vaid treenis uut ja ühtset mõtteviisi (Gegenpressing), hoiakuid (Geil), kuidas saada ja olla konkurentidest parem. Kuidas mängida jalgpalli tava arusaamadest teisel moel, kuidas eristuda konkurentiest ning saavutada igas mängupositsioonis eelis. Põhimõtted, mis ta rakendas on lihtsad ja loogilised, kuid platsil palli taga ajades jäävad need võimalused enamasti märkamata. Ja selle uue nägemuse vastu ehitas ta ülesse treeningplaani, mis suures osas sarnaneb agiilsete teenusarendusmeeskondade juhtimissüsteemile. Aastaks seatakse siht, vastavuses selle komplekteeritakse õigete hoiakute ja kompetentsidega inimestest meeskond ning tulemuseni jõutakse nädalaste sprintidega. Igal nädalal on mäng (demo, test), mille tulemus ja vaadatavus annavad meeskonnale kiire ning ausa tagasiside tehtud töö kvaliteedile. Mängule järgneval päeval tehakse eelmise mängu analüüs (Wrap Up / Retro) ja analüüsitakse järgmise vastase mängumustrit . Järgnevatel nädalapäevadel toimub nädalast nädalasse vastavuses aasta algus pandud kindla ülesehitusega treeningud, mille läbiviimisel võetakse arvesse järgmise mängu vastasmeeskonna eripärad. Tegeldakse teadlikult sooritusvõime kasvatamisega, suurendatakse tõenäosust võita järgmine mäng. Mängu ajal on treeneri nägu keeratud pigem vastu publikut (klienti), saavutamaks läbi nende meeskonnale lisavõimedus. Mängus on meeskond isejuhtiv ning treeningutel omandatud kombinatsioonid aitavad meeskonnal toimida sünkroonselt ning iga uue situatsiooni tulemuslikult ära lahendada. Treeneritöö eesmärk on muuta oma olemuselt üsna juhuslikest elementidest koosnev jalgpallimäng vähem juhulikuks, teisisõnu seda juhust justkui suunata. Tegelikkuses saab üksnes paika panna mingi üldise korra, mängijate liikumissüsteemi, mis konkreetses meeskonnas parima esile toob. Edukas kombinatsioonimäng on siis, kui kahel inimesel tekib samal ajal üks ja sama mõte. Treeneritöö on neid seeriaid nii kaua harjutada, et ideed juurutada, pidevalt eriolukordades üle korrata ja sedasi suurendades võimalust, et pallurid tegutsevad niimoodi ka päris olukordades, kui nad on surve all ja vastane neid segada üritab.

Satya Nadella võttes üle Micorsofti juhtimise, kutsus oma esimest juhtmeeskonna koosolekut modereerima pesapallklubi Seatlle Seahawks’i treeneri Peter Caroll. See meeskond oli just võitnud Super Bowl. Peter ei õpetanud neile kuidas kurikaga palle lüüa või püüda, vaid viis läbi meeskonna treeningu (What’s In IT For Me). Treeningu, mille eesmärgiks oli aidata kogu meeskonnal mõista, kes on kes meeskonnas ning kuidas nad isiklikult suhestuvad ühisesse eesmärki. Patric Lencioni on defineerinud meeskonda, kui hulka inimesi, kes on pühendunud üksteise eesmärkidele. Kui sotsiaalne side toimib ja ühine siht paigas, siis edasist arengut toetavad ühised hoiakud ja robustne kommunikatsiooni arhitektuur (koosolekute / treeningute rütm). Miccrosofti juhil ülesanne oli keerata suurkontsern uude suunda, käivitada uut tüüpi ärimudel. Muuta maailma edukaim tarkvara tootja (a computer on every desk and in every home), pilvepõhiste koostöökeskkondade pakkujaks (first in mobil, firts in cloud). Microsoft peetakse edukaimaks taassünni läbinud Fortune 500 organisatsiooniks. Tegemist  ei ole juhuse ega imega, vaid teadlikult ja süsteemselt rakendati süsteemid ning protsessid (arengutõukurid), mille abil kujundati uus siht ning selle elluviimist toetavad hoiakud. Ükski reeglistik ja protsessijuhend ei ole selleks suuteline, vaid kõik toimub läbi juhtide eeskuju ehk hoiakute. Läbi süsteemsete ja struktureeritud koosolekute Satya Nadela oma meeskonda treenib, mille tulemusena on tehnoloogia gigant tänaseks edukalt pööratud uude ärisse ning saavutanud organisatsiooni jätkusuutliku arengu.

Juunis SEB Kasvukiirendis alustas tööd 12 meeskonda. Kõigil säravad maailma muutvad ideed, mille sisuks on pakkuda üldkasutavaid teenuseid tehnoloogia abil teistsugusel moel. Peale esimest 4 nädalalt osalejatelt saadud tagasisidest selgub, et eduvõtmeks on kompetentne meeskond, kellel on tahe ning kes suudab koostöös kokkulepitud asjad nutikalt ära teha. Alexander Ostenwalder on tabavalt öelnud, et kui juhid mõtlevad digitaliseerimisele, siis nad fokuseerivad tehnoloogiale, kuid tegelik läbimurre saavutatakse läbi ärikorralduse muutuse. Soovitud kvalitatiivse muutuse saavutamiseks on vaja meeskonda läbi igapäevaste tegevuste treenida, uut moodi mõtlema ja kiiresti vastavuses muutnud olukorrale iseseisvalt tegutsema. Läbi koosolekute hoitakse eesmärgi saavutamiseks meeskonna fookus oluliste asjade ära tegemisel ja eemaldatakse sisemisi tõkkeid, mis ei võimalda kiiret edasiliikumist.

Nagu treeningute puhul kehtib ka koosolekute kohta lihtne reegel. Tulemus ei sõltu mitte nende kvantiteedist (istutud tundidest), vaid kvaliteedist. Igal tegevusel peab olema eesmärk ja selgus tulemustes, mis tõendavad eesmärgi täitumist. Spordis ei kujuta keegi ette, et kui asjad ei lähe plaani kohaselt, siis jäetakse treeningud ära. Pigem mõtestatakse läbi treeningplaan ja treeningute struktuur, kuidas hoida fookus asjadel, mida sihikindlalt parendades tagavad tulemuste paranemise. Kui peres on konflikt, siis vaikimine ei ole lahendus.

Soovid nõu oma meeskonna uue hooaja ägedaks restardiks ning seda toetava treeningplaani rakendamisel. Broneeri 1/2 tunnine tasuta konsultatsioon.

Empowerment loob meeskondadele võimekuse mõista ja mõõta kuidas toimib organisatsiooni juhtimiskultuur ning aitab rakendada teadmised ja tööriistad selle teadlikuks kujundamiseks.